A | A | A

Den årlige publikasjonen Taxing Wages sammenligner skatt på arbeidsinntekt mellom land og over tid for ulike husholdningstyper. Årets utgave ser særlig på hvordan skattesystemet påvirker en hjemmeværende ektefelles insentiver til å gå ut i jobb.

Read more

Ferske tall fra OECD viser en reell økning av samlet bistand (Official Development Assistance, ODA) på 6,9 prosent siste året. Det meste av økningen skyldes økning i oppholdsutgifter for flyktninger i europeiske land, men selv når man ser bort fra denne ODA-kategorien, er det en økning i reelle tall på 1,7 prosent. Siden 2000 har det vært en økning på hele 83 prosent i reelle tall. I tråd med...

Read more
Palmyra, Syria. 
Photo: UNESCO, Ron Van Oers.

31. mars ble det avholdt møte om Unite4Heritage og beskyttelse av kulturarv i konfliktområder, der UNESCOs medlemsstater ble invitert til å dele egne erfaringer og perspektiver.

Read more
Photo: Julia Brändstrøm Nordtug.

Et stort antall landbruks-ministere var samlet til OECDs landbruksminister møte i Paris 7. og 8. april. Ministrene ga OECD klar beskjed om å ta opp kampen mot antibiotika-resistente bakterier. Det to dager lange møtet rettet oppmerksomheten blant annet mot helseutfordringene i matproduksjonen.

Read more

Samtidig som akutte sosiale problemer må løses, må framdriften i reformarbeidet holdes oppe. Det er avgjørende for å stabilisere statsfinansene, bygge ut det sosiale sikkerhetsnettet og legge til rette for vekst, investeringer og nye jobber. God reformframdrift kan også åpne for nye forhandlinger med kreditorene om å redusere gjeldsbyrden.

Read more
Photo: OECD.

Mens man tidligere var engstelig for underdekning av leger og sykepleiere, er mye politisk oppmerksomhet i OECD-land nå rettet mot bedret faglig balanse i helsepersonellet og effektiv arbeidsdeling, samt en geografisk fordeling av ressursene som gir et godt helsetilbud i hele landet.

Read more
Photo: UNESCO.

I forrige uke holdt Generaldirektøren et informasjonsmøte for medlemslandene angående UNESCOs rolle og innsats i Syria. Konflikten i Syria er nå inne i sitt sjette år, og hele regionen står midt oppe i en humanitær katastrofe. UNESCOs engasjement i regionen er spesielt synlig innen utdannings- og kultursektoren.

Read more
Generalsekretær Gurría overleverer den økonomiske landrapporten til President Angela Merkel i Berlin . 
Photo: OECD/Axel Schmidt.

Økte investeringer, sterkere produktivitetsvekst og økt arbeidsdeltakelse blant kvinner, eldre og innvandrere vil være avgjørende for å opprettholde levestandarden i Tyskland i møte med en aldrende befolkning, sier OECD i rapporten som ble lagt fram 5. april.

Read more
Storhertuginne Maria Teresa av Luxembourg. 
Photo: Helen Gjærde.

I anledning markeringen av Den internasjonale kvinnedagen 8. mars ble et rundebord arrangert på UNESCO med tittelen: Radicalisation and violent extremism: Women as victims, perpetrators and agents of change.

Read more