A | A | A

Med utgangspunkt i årets utgave av rapporten Global Perspectives on Development (se under) satte OECD i årets utviklingsuke mellominntektslandenes situasjon på dagsorden. Med mange deltakere fra Latin Amerika, kom denne regionen til å stå i fokus, selv om deltakere fra Sør-Øst Asia og Vest-Afrika også gjorde seg gjeldende.

Read more
Perspectives on Global Development 2014. 
Photo: OECD.

OECDs Utviklingssenter har nylig publisert årets utgave av Perspectives on Global Development, denne gang med fokus på produktivitet i mellominntektsland. Et hovedbudskap er at den raske veksten man har sett i mange lavinntektsland stopper opp fordi produktiviteten ikke bedres. Rapporten drøfter også risiko knyttet til økte inntektsulikheter i noen av BRICs landene.

Read more
CERN. 
Photo: CERN.

Mandag 30. juni markerte UNESCO og den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) 60-årsdagen for opprettelsen av CERN.

Read more
Departementsrådsgruppa på besøk ved OECD 27. mai 2014. 
Photo: OECD-delegasjonen.

Norges delegasjon til OECD og UNESCO hadde 27. mai besøk av departementsrådsgruppa (regjeringsråden, departementsrådene og regjeringsadvokaten). I syv temaseminarer fikk departementsrådene møte fremstående fagrepresentanter fra OECD-sekretariatet på et bredt felt av OECDs fagområder: Helse, økonomi, miljø og klima, utdanning og kompetanse, utvikling, offentlig styring og administrasjon og OECD...

Read more
African Economic Outlook 2014. 
Photo: OECD.

Afrikanske land opprettholdt i 2013 en gjennomsnittlig vekstrate på 4 %, men veksten varierte sterkt mellom de ulike regionene. Politisk og sosial stabilitet er en hovedutfordring. En økende andel av Afrikas fortsatt beskjedne eksport er knyttet til globale verdikjeder.

Read more
Undervannsarkeologikonvensjonen. 
Photo: UNESCO.

12. juni sendte den haitiske kulturministeren, Monique Rocourt, et brev til det vitenskapelige og tekniske rådgivningsorganet til UNESCOs 2001-konvensjon (Undervannsarkeologikonvensjonen), og ba om teknisk assistanse til å undersøke et skipsvrak utenfor Cap-Haïtien, nord i landet. Vraket kan være restene etter Santa Maria – flaggskipet under Christopher Columbus’ første reise til Amerika. UNESC...

Read more
OECD Reviews of Health Care Quality: Norway 2014: Raising Standards . 
Photo: OECD.

OECD presenterte rapporten OECD Reviews of Health Care Quality: Norway 2014: Raising Standards på et seminar i Oslo 21. mai. Dette er den sjette rapporten i rekken av en tematisk gjennomgang av helsetjenester i OECD-land. Danmark og Sverige ble gjennomgått i 2013 og danner et godt sammenlikningsgrunnlag for den norske studien.

Read more
Deaths from outdoor pollution by region in 2005 and 2010. 
Photo: OECD.

OECD har nettopp utgitt en ny rapport om helsekostnadene ved luftforurensning som skyldes veitransport. Rapporten viser til at luftforurensning dreper rundt 3,5 millioner mennesker hvert år, og skaper helseproblemer så som lungesykdommer, astma, hjerteproblemer mv. for mange flere. Dette har en kostnad for våre samfunn (OECD-landene pluss Kina og India) på rundt 3,5 mrd. USD hvert år. Dette er...

Read more

Economic Outlook 95 ble lagt fram i forbindelse med OECDs ministerrådsmøte 6. mai. OECD venter at oppgangen i internasjonal økonomi fortsetter i år og neste år. De anslår at veksten i BNP i OECD-landene øker fra 1,3 pst. i fjor til 2,2 pst. i år. Til neste år venter de at veksten tar seg opp til 2,8 pst. For Fastlands-Norge anslår OECD at veksten øker fra 2,0 pst. i fjor til 2,3 pst. i år, og...

Read more