A | A | A
Photo: OECD.Photo: OECD

Gjennom Statens pensjonsfond utland er velferden til dagens og morgendagens norske befolkning direkte knyttet opp til utviklingen på globale markeder. Fondet er også en av verdens største investorer. Det var derfor stor interesse i OECD for å høre finansministerens og lederen for Norges Bank Investment Managements syn på dagens situasjon med lav oljepris, lave renter og stor usikkerhet.

Read more
Photo: OECD.

OECDs årlige Ministerrådsmøte (MCM) gikk av stabelen 1.-2. juni under chilensk formannskap. Tema for møtet var «Enhancing Productivity for Inclusive Growth». Diskusjonene tok utgangspunkt i at en observerer både sviktende produktivitetsvekst og økt ulikhet i mange land. Ministrene diskuterte landenes handlingsrom og strategier for å stimulere til økt produktivitet og vekst som er bærekraftig,...

Read more

Årets rapport om økonomisk utvikling i Afrika, som utarbeides av OECD Development Center sammen med Den afrikanske utviklingsbanken og UNDP, drøfter den raske urbaniseringen og vekstpotensialet som ligger i dette.

Read more

Den danske modellens kombinasjon av effektive markeder, høy kvalitet på offentlige tjenester og et velutbygd sosialt sikkerhetsnett har gitt høy levestandard og stadig topprangering i levekårsundersøkelser. Noe av suksessformelen er danskenes vilje til løpende å reformere det som ikke fungerer så godt, mener OECD. Nå bør oppmerksomheten rettes mot risikoen for nye boligbobler, insentiver til...

Read more

Den årlige publikasjonen Taxing Wages sammenligner skatt på arbeidsinntekt mellom land og over tid for ulike husholdningstyper. Årets utgave ser særlig på hvordan skattesystemet påvirker en hjemmeværende ektefelles insentiver til å gå ut i jobb.

Read more

Det er hovedbudskapet i siste Economic Outlook fra OECD. Et koordinert løft i offentlige investeringer og mer ekspansiv finanspolitikk i land som har mulighet til det, kan bidra til å få den globale økonomien ut av hengemyren, mener OECD. Pengepolitikken klarer ikke gjøre jobben alene. Samtidig haster det med å få på plass strukturreformer som kan legge grunnlaget for økt produktivitet og mer...

Read more

Havrelatert økonomi utgjorde omtrent 2,5 prosent av global verdiskaping i 2010, og sysselsettingen ble beregnet til 31 millioner årsverk. Utviklingen fremover avhenger av en rekke usikre faktorer, men med konservative anslag forventes det en fordobling av verdiskapingen og en sysselsetting på rundt 40 millioner årsverk i 2030.

Read more

OECD skriver seg inn i rekken av økonommiljøer som advarer britene mot å si nei til fortsatt EU-medlemskap i folkeavstemningen 23. juni.

Read more

Ferske tall fra OECD viser en reell økning av samlet bistand (Official Development Assistance, ODA) på 6,9 prosent siste året. Det meste av økningen skyldes økning i oppholdsutgifter for flyktninger i europeiske land, men selv når man ser bort fra denne ODA-kategorien, er det en økning i reelle tall på 1,7 prosent. Siden 2000 har det vært en økning på hele 83 prosent i reelle tall. I tråd med...

Read more