A | A | A

Havrelatert økonomi utgjorde omtrent 2,5 prosent av global verdiskaping i 2010, og sysselsettingen ble beregnet til 31 millioner årsverk. Utviklingen fremover avhenger av en rekke usikre faktorer, men med konservative anslag forventes det en fordobling av verdiskapingen og en sysselsetting på rundt 40 millioner årsverk i 2030.

Read more

Den danske modellens kombinasjon av effektive markeder, høy kvalitet på offentlige tjenester og et velutbygd sosialt sikkerhetsnett har gitt høy levestandard og stadig topprangering i levekårsundersøkelser. Noe av suksessformelen er danskenes vilje til løpende å reformere det som ikke fungerer så godt, mener OECD. Nå bør oppmerksomheten rettes mot risikoen for nye boligbobler, insentiver til...

Read more

Den årlige publikasjonen Taxing Wages sammenligner skatt på arbeidsinntekt mellom land og over tid for ulike husholdningstyper. Årets utgave ser særlig på hvordan skattesystemet påvirker en hjemmeværende ektefelles insentiver til å gå ut i jobb.

Read more
Photo: OECD.

Mens man tidligere var engstelig for underdekning av leger og sykepleiere, er mye politisk oppmerksomhet i OECD-land nå rettet mot bedret faglig balanse i helsepersonellet og effektiv arbeidsdeling, samt en geografisk fordeling av ressursene som gir et godt helsetilbud i hele landet.

Read more
Photo: UNESCO.

I forrige uke holdt Generaldirektøren et informasjonsmøte for medlemslandene angående UNESCOs rolle og innsats i Syria. Konflikten i Syria er nå inne i sitt sjette år, og hele regionen står midt oppe i en humanitær katastrofe. UNESCOs engasjement i regionen er spesielt synlig innen utdannings- og kultursektoren.

Read more

OECD skriver seg inn i rekken av økonommiljøer som advarer britene mot å si nei til fortsatt EU-medlemskap i folkeavstemningen 23. juni.

Read more

Ferske tall fra OECD viser en reell økning av samlet bistand (Official Development Assistance, ODA) på 6,9 prosent siste året. Det meste av økningen skyldes økning i oppholdsutgifter for flyktninger i europeiske land, men selv når man ser bort fra denne ODA-kategorien, er det en økning i reelle tall på 1,7 prosent. Siden 2000 har det vært en økning på hele 83 prosent i reelle tall. I tråd med...

Read more
Palmyra, Syria. 
Photo: UNESCO, Ron Van Oers.

31. mars ble det avholdt møte om Unite4Heritage og beskyttelse av kulturarv i konfliktområder, der UNESCOs medlemsstater ble invitert til å dele egne erfaringer og perspektiver.

Read more
Photo: Julia Brändstrøm Nordtug.

Et stort antall landbruks-ministere var samlet til OECDs landbruksminister møte i Paris 7. og 8. april. Ministrene ga OECD klar beskjed om å ta opp kampen mot antibiotika-resistente bakterier. Det to dager lange møtet rettet oppmerksomheten blant annet mot helseutfordringene i matproduksjonen.

Read more