A | A | A

Ny økonomisk landrapport for Mexico

Omfattende strukturreformer bærer frukter, sier OECD i den økonomiske landrapporten for Mexico som kom ut 10. januar.

I rapporten roses Mexico for omfattende reformarbeid og en fornuftig makroøkonomisk politikk. Det har bidratt til å gjøre den meksikanske økonomien nokså robust i møte med vanskeligere og mer usikre globale rammebetingelser, lav oljepris og et kraftig fall i pesoen mot USD. I 2017 og 2018 forventer OECD at BNP-veksten tar seg forsiktig opp til 2,3 og 2,4 pst. Samtidig er Mexico sårbar for hvordan etterspørselen, pengepolitikken og ikke minst handelspolitikken utvikler seg i USA med den nye administrasjonen.

Mexicos statsfinanser styrker seg gradvis. Fra 2015 til 2016 gikk offentlig sektors lånebehov ned med 1,1 prosentpoeng til 3 pst. av BNP. Omfattende skattereformer har økt skatteinntektene med rundt 3 pst. av BNP og langt på vei kompensert for tapet i oljerelaterte inntekter. OECD mener skatteinntektene kan økes ytterligere ved å trappe opp kampen mot skatteunndragelser, fjerne ineffektive unntaksregler og gjøre mer bruk av skatt på eiendom. Statseide selskaper bør skattlegges mer likt som private selskaper.

En todelt økonomi

OECD mener gevinstene av reforminnsatsen allerede kommer til syne i økt produktivitetsvekst i sektorer hvor mye er gjort, som i energi og telekommunikasjon hvor det er åpnet for mer konkurranse. Åpenhet for handel, investeringer fra utlandet og deltakelse i globale verdikjeder har gitt eksporten et oppsving, særlig av biler.

På andre områder er reformarbeidet kommet kortere. Utbredt fattigdom, stor uformell sektor, kvinners lave arbeidsdeltakelse, svake utdanningsresultater, brede gruppers manglende tilgang til bank- og finanstjenester, et svakt rettssystem, overdreven regulering, korrupsjon og kriminalitet er hindringer for vekst og inkludering. Det er en stadig klarere todeling mellom den moderne, produktive økonomien i de nordlige og sentrale regionene og den tradisjonelle, lavproduktive økonomien i sør.

Sosiale utgifter er for lave til å bekjempe fattigdom

Mexico befinner seg ofte i den nederste enden av OECD-skalaen på sosiale indikatorer, med den største inntektsulikheten (Gini på 0,457) og det laveste nivået på sosiale utgifter (8 pst. av BNP). Skatter og overføringer bidrar lite til omfordeling. Gapet mellom rike og fattige øker: Tidelen med høyest inntekt har 20 ganger inntekten til tidelen med lavest inntekt - mot 8 ganger i gjennomsnitt for OECD-landene. Tilgangen til utdanning og helsetjenester er dårlig for de fattige familiene.

OECD mener programmer for fattigdomsbekjempelse, som Prospera, bør styrkes, og at minstepensjonen bør økes og utvides. Det er behov for en omfattende helsereform. Mexico er det eneste OECD-landet uten en universell arbeidsledighetstrygd, og planene om å innføre dette bør settes i verk. Prosedyrene for å få tilgang til sosiale kontantytelser bør bli enklere, og sosialarbeidere bør i større grad oppsøke vanskeligstilte familier. Reformplanene på utdanningsområdet må implementeres.

 

Stor uformell sektor henger sammen med fattigdom og kjønnsforskjeller

Bare 44 pst. av kvinner i yrkesaktiv alder jobber i formalisert sektor. For å legge bedre til rette for kvinners arbeidsdeltakelse bør tilbudet om barnepass og førskole utvides. Samtidig bør regler mot diskriminering håndheves bedre. OECD anbefaler også å utvide foreldrepermisjonen, som i dag er på i alt 12 uker med en uke forbeholdt far.

Den svarte økonomien anslås å omfatte hele 57 pst. av de sysselsatte. På kort sikt anbefaler OECD å jobbe for å gjøre statlige subsidier og andre fordeler ved formalisert arbeid mer kjent. På håndhevingsområdet bør innsatsen konsentreres om store selskaper som bruker svart arbeidskraft. 

Les mer

Her kan du lese mer om rapporten, som ble lagt fram i Mexico City 10. januar av generalsekretær Ángel Gurría sammen med Mexicos finansminister José Antonio Meade. Samme uke ble tematiske studier for Mexico lagt fram på utdanning (Skills Strategy Diagnostic Report), offentlige innkjøp i det statlige oljeselskapet PEMEX (Public Procurement Review), korrupsjon (Integrity Review) og turistsektoren (Tourism Policy Review).  


Bookmark and Share