A | A | A

OECDs budsjett og ressurser

OECD opererer med toårige budsjetter og arbeidsprogram. «Programme of Work and Budget 2017-2018» er nå under utarbeidelse.

Medlemslandenes pliktige bidrag følger prinsippet om null realvekst og er basert på en skala som tar utgangspunkt i landenes relative betalingsevne («capacity to pay»). 

For budsjettåret 2016 betaler Norge ca. 3 millioner euro til OECDs kjernebudsjett på 195 millioner euro. Norges andel utgjør dermed 1,62 %. De største bidragsytere til OECD er USA (21%), etterfulgt av Japan (11%), Tyskland (7,5%) og Frankrike (5,5%).

I tillegg til kjernebudsjettet (del 1) kommer medlemslandenes bidrag til de ulike del 2-organisasjonene de er medlem av. Norge er bl.a. med i International Energy Agency (IEA), Financial Action Task Force (FATF) og Programme for International Student Assessment (PISA). Del 2- programmene er tilknyttet OECD rent organisatorisk og i mange tilfeller også faglig, men flere av dem er relativt uavhengige. De har egne styringsorganer og budsjetter som finansieres av medlemslandene som er med i det aktuelle programmet eller organisasjonen.

OECDs totale budsjett (del 1 + del 2) finansiert av medlemslandenes pliktige bidrag utgjør 327 millioner euro i 2016. I tillegg kan medlemslandene gi frivillige bidrag. Frivillige bidrag utgjør en stadig større del av organisasjonens budsjetter.

For nærmere informasjon om OECDs budsjett se: http://www.oecd.org/about/budget/

 


Bookmark and Share